001-Surah Al-Fateha-Aayat-7

001-Surah Al-Fateha-Aayat-7

Panaah Maangta Hoon Main Allah Ki Shaitaan Mardood Se

1
Shroo Allah Ke Naam Se Joh Bara Meherbaan Aur Nehayat Rehem Farmaane Wala Hai
2
Sab Tarha Ki Tareef Khuda Hi Ko Saza Waar Hai Joh Tamam Makhlookaat Ka Parwardigaar Hai
3
Bara Meherbaan Aur Nihayat Rehem Wala.
4
Insaaf Ke Din Ka Haakim
5
Ae Parwardigaar Ham Teri Hi Ibadat Karte Hain Aur Tujh Hi Se Madad Maangte Hain
6
Ham Ko Seedhe Raste Chala
7
Un Logon Ke Raste Jin Pe Tu Apne Fazlo Karam Karta Raha Na Un Ke Jin Pe Gusse Hota Raha Aur Na Gumraahon Ke

SADAQALLAH UL AZEEM

.