106-SOORAH-QURAISH-AAYAAT-4

106-SOORAH-QURAISH-AAYAAT-4

106-SOORAH-QURAISH-AAYAAT-4

Shroo Allah Ke Naam Se Joh Bara Meherbaan Aur Nihayat Rehem Farmane Wala Hai.

1

Quraish Ke Manoos Karne Ke Sabab.

2

Yaani Un Ko Jaare(Cold) Aur Garmi Ke Safar Se Manoos Karne Ke Sabab.

3

Lougon Ko Chahiye Ke Us Naimat Ke Shukar Main Is Ghar Ke Malik Ki Ibadat Karain.

4

Jis Ne Un Ko Bhook Main Khana Khilaya Aur Khof Se Aman Bakhsha.

.