81-Soorah-At-Takvir-Aayaat-29

81-Soorah-At-Takvir-Aayaat-29

81-Soorah-At-Takvir-Aayaat-29

Shroo Allah Ke Naam Se Joh Bara Meherbaan Aur Nihayat Rehem Farmane Wala Hai.

 

1

Jab Sooraj Lapait Liya Jaye Ga.

2

Aur Jab Taare Be Noor Ho Jaye Ge.

3

Aur Jab Pahar Chalye Jaayen Ge.

4

Aur Jab Biyaahne Wali Oontniyaan Be Kaar Ho Jayen Gi.

5

Aur Jab Wehshi Janwar Jama Kiye Jaye Ge.

6

Aur Jab Darya Aag Ho Jayen Ge.

7

Aur Jab Roohain Badanoun Se Mila Di Jayen Gi.

8

Aur Jab Us Larki Se, Joh Zinda Dafna Di Gai Ho Poocha Jaye Ga.

9

Ke Wo Kis Gunnah Par Maar Di Gai.

10

Aur Jab Amaaloun Ke Daftar Khole Jayen Ge.

11

Aur Jab Aasmaan Ki Khaal Khainch Li Jaye Gi.

12

Aur Jab Dozakh Ki Aag Bharkayee Jaye Gi.

13

Aur Behshat Jab Qareeb Laai Jaye Gi.

14

Tab Har Shakhs Maloom Kar Le Ga Ke Wo Kia Le Kar Aaya Hai.

15

Ham Ko Un Sitaaroun Ki Qasam Joh Peeche Hat Jaate Hain.

16

Aur Joh Sair Karte Aur Gaaib Ho Jate Hain.

17

Aur Raat Ki Qasam Jab Khatam Hone Lagti Hai.

18

Aur Subha Ki Qasam Jab Namoodaar Hoti Hai.

19

Ke Be Shak Ye Quraan Farishtaa-E-Aali Maqaam Ki Zabaan Ka Paigaam Hai.

20

Joh Saahib-E-Quwwat Malik-E-Arsh Ke Haan Oonche Darje Wala Hai.

21

Sardaar Aur Amanat Daar Hai.

22

Aur Makke Walo Tumhare Rafeeq, Yaani Muhammad S.A.W. Deewane Nahi Haian.

23

Be Shak Unhoun Ne Us Farishte Ko Aasmaan Ke Khule Yani Sairqi Kinare Par Daikha Hai.

24

Aur Wo Posheeda Baatoun Ke Zahir Kane Main Bakheel Nahi.

25

Aur Ye Shaitaan Mardood Ka Kalam Nahi.

26

Phir Tum Kidhar Jaa Rahe Ho.

27

Ye Toh Jahaan Ke Lougon Ke Liye Naseehat Hai.

28

Yaani Us Ke Liye, Joh Tum Main Se Seedhi Chaal Chalna Chahe.

29

Aur Tum Kuch Bhi Nahi Chah SakteM Magar Wo Hi Joh Khuda-E-Rabb-Ul-Aalmeen Chaahe.

.