. . .
. .
. .
Menu
Apr 29
2014

12-Soorah-e-Yousuf-Aayaat-111

      Shroo Allah Ke Naam Se Joh Bara Meherbaan Aur Nihayat Rehem Farmane Wala Hai.   1 Alif Laam Raa. Yeh Kitaab-E-Roshan Ki Aayatain Hain.   2 Ham Ne Is Quraan Ko Arabi Main Nazil Kia Hai Taa-Ake Tum Samajh Sako.   3 Ae Paigambar S.A.W. Ham Is Quraan Ke Zariye Se Joh […]