109-SOORAH-AL-KAFIRUN-AAYAAT-6

109-SOORAH-AL-KAFIRUN-AAYAAT-6

109-SOORAH-AL-KAFIRUN-AAYAAT-6

Shroo Allah Ke Naam Se Joh Bara Meherbaan Aur Nihayat Rehem Farmane Wala Hai.

1

Ae Paigambar S.A.W Un Munkiraan-E-Islam Se Keh Do Ke Ae Kafiro!

2

Jin Buttoun Ko Tum Poojte Ho, Un Ko Main Nahi Poojta.

3

Aur Jis Khuda Ki Main Ibadat Karta Hoon Us Ki Tum Ibadat Nahi Karte.

4

Aur Main Phir Kehta Hoon Ke, Jin Ki Tum Parastish Karte Ho, Un Ki Main Parastish Karne Wala Nahi Hoon.

5

Aur Na Tum Un Ki Bandagi Karne Wale Maloom Hote Ho, Jis Ki Main Bandagi Karta Hoon.

6

Tum Apne Deen Par Main Ape Deen Par.

^^^^^^

.