95-SOORAH-AT-TEEN-AAYAAT-19

95-SOORAH-AT-TEEN-AAYAAT-19

95-SOORAH-AT-TEEN-AAYAAT-19

Shroo Allah Ke Naam Se Joh Bara Meherbaan Aur Nihayat Rehem Farmane Wala Hai.

1

Injeer Ki Qasam Aur Zaitoon Ki.

2

Aur Toor-E-Seeneen Ki.

3

Aur Is Aman Wale Sheher Ki.

4

Ke Ham Ne Insaan Ko Bohot Achi Soorat Main Paida Kia Hai.

5

Phir Rafta Rafta Us Ki Halat Ko Badal Kar Past Se Past Kar Dia.

6

Magar Joh Loug Eemaan Laye Aur Naik Amal Karte Rahe Unke Liye Be Intihaa Ajar Hai.

7

Toh Ae Aadam Zaad Phir Tu Jaza Ke Din Ko Kion Jhutlata Hai?

8

Kia Khuda Sab Se Bara Hakim Nahi Hai?

.