84-SOORAH-AL-INSHIQAAQ-AAYAAT-25

84-SOORAH-AL-INSHIQAAQ-AAYAAT-25

84-SOORAH-AL-INSHIQAAQ-AAYAAT-25

Shroo Allah Ke Naam Se Joh Bara Meherbaan Aur Nihayat Rehem Farmane Wala Hai.

1

Jab Aasmaan Phat Jaye Ga.

2

Aur Apne Parwardigar Ka Farmaan Baja Laaye Ga Aur Isse Wajib Bhi Ya Hi Hai.

3

Aur Jab Zameen Hamwaar Kar Di Jaye Gi.

4

Aur Joh Kuch Is Main Hai, Usse Nikaal Kar Bahar Daal De Gi Aur Bilkul Khali Ho Jaye Gi.

5

Aur Apne Parwardigar Ke Irshaad Ki Taameel Kare Gi Aur us Ko Lazim Bhi Ye Hi Hai, Toh Qiamat Qaaim Ho Jaye Gi.

6

Ae Insaan! Tu Apne Parwardigar Ki Taraf Pohonchne Main Khoob Koshish Karta Hai, So Us Se Ja Mile Ga.

7

Toh Jis Ka Naama-E-Aamaal Us Ke Daahne Hath Main Dia Jaye Ga.

8

Us Se Hisaab Asaan Liya Jaye Ga.

9

Aur Wo Apne Ghar Waaloun Main Khush Khush Aaye Ga.

10

Aur Jis Ka Naama-E-Aamaal Us Ki Peeth Ke Peeche Se Dia Jaye Ga.

11

Wo Mout Ko Pukaare Ga.

12

Aur Dozakh Main Dakhil Hoga.

13

Ye Apne Ehl-O-Ayaal Main Mast Rehta Tha.

14

Aur Khayal Karta Tha Ke Khuda Ki Taraf Phir Kar Na Jaye

15

Haan Haan. Us Ka Parwardigar Us Ko Daikh Raha Tha.

16

Hamain Shaam Ki Shurki Ki Qasam.

17

Aur Raat Ki Aur Jin Cheezoun Ko Wo Ikhatta Kar Leti Hai In Ki.

18

Aur Chaand Ki Jab Kamil Ho Jaye.

19

Keh Tum Darja Darja Rutba-E-Aala Par Charho Ge.

20

Toh Un Lougon Ko Kia Hua Hai Ke Eemaan Nahi Laate.

21

Aur Jab Un Ke Samne Quraan Parha Jaata Hai Toh Sajda Nahi Karte.

22

Balke Kafir, Jhutlate Hain.

23

Aur Khuda Un Baatoun Ko, Joh Ye Apne Diloun Main Chupaate Hain Khoob Jaanta Hai.

24

Toh Un Ko Dukh Dene Wale Azaab Ki Khabar Suna Do.

25

Haan Joh Loug Eemaan Laye Aur Naik Amal Karte Rahe, Un Ke Liye Be Intihaa Ajar Hai.

______________________________________

.