97-SOORAH-AL-QADAR-AAYAAT-5

97-SOORAH-AL-QADAR-AAYAAT-5

97-SOORAH-AL-QADAR-AAYAAT-5

Shroo Allah Ke Naam Se Joh Bara Meherbaan Aur Nihayat Rehem Farmane Wala Hai.

1

Ham Ne Is Quraan Ko Shab-E-Qadar Main Nazil Karna Shroo Kia.

2

Aur Tumhain Kia Maloom Ke Shab-E-Qadar Kia Hai?

3

Shab-E-Qadar Hazaar Maheene Se Behtar Hai.

4

Is Main Rooh-Ul-Ameen Aur Farishte Har Kaam Ke Intizaam Ke Liye Apne Parwardigar Ke Hukum Se Utarte Hain.

5

Ye Raat Tuloo-E-Subh Tak Amaan Aur Salamti Hai.

.