108-SOORAH-AL-KAUTHAR(KOSAR)-AAYAAT-3

108-SOORAH-AL-KAUTHAR(KOSAR)-AAYAAT-3

108-SOORAH-AL-KAUTHAR(KOSAR)-AAYAAT-3

 

Shroo Allah Ke Naam Se Joh Bara Meherbaan Aur Nihayat Rehem Farmane Wala Hai.

  1

Ae Muhammad S.A.W. Ham Ne Tum Ko Kosar Ata Farmayee Hai.

2

Toh Apne Parwardigar Ke Liye Namaaz Parha Karo Aur Qurbaani Kia Karo.

3

Kuch Shak Nahi Ke Tumhara Dushman Hi Be Aulaad Rahe Ga.

 ^^^^^^

Originally posted 2014-07-17 17:02:36.

One thought on “108-SOORAH-AL-KAUTHAR(KOSAR)-AAYAAT-3

Comments are closed.