113-SOORAH-AL-FALAQ-AAYAAT-5

113-SOORAH-AL-FALAQ-AAYAAT-5

113-SOORAH-AL-FALAQ-AAYAAT-5

Shroo Allah Ke Naam Se Joh Bara Meherbaan Aur Nihayat Rehem Farmane Wala Hai.

 

 

1

Kaho Ke Main Subha Ke Malik Ki Panah Maangta Hoon.

2

Har Cheez Ki Buraai Se Joh Us Ne Paida Ki.

3

      Aur Shab-E-Tareeki Ki Buraai Se Jab Us Ka Andhaira Cha Jaye.

4

Aur Kandoun(Taaweez) Par Parh Parh Kar Phoonkne Waliyoun Ki Buraai Se.

5

Aur Hasad Karne Wale Ki Burai Se Jab Hasad Karne Lage.

^^^^^^

.